ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางขนิษฐา จิรจินดา
Mrs.Khanittha Jirajinda
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Phichit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางขนิษฐา จิรจินดา

ตำแหน่ง: ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
3
-
-
-
นางขนิษฐา จิรจินดา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2

สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:    หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่