ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย
Mr.Tammarat Niammalai
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย
Mr.Tammarat Niammalai
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division
สังกัด:  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ธันวาคม 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564 รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
3
-
-
-
นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย
Mr.Tammarat Niammalai
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative Division
สังกัด:  ส่วนอำนวยการ
Administrative Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 31 กรกฏาคม 2560 ย้ายมาจาก พื้นที่หนองคาย
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 4
4
-
-
-
นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย
Mr.Tammarat Niammalai
ตำแหน่ง: ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nong khai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่