ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ
Mrs.Jurairat Kenharn
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakonnakorn Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
3
-
-
-
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ
Mrs.Jurairat Kenharn
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Head of The Tax Collection Administration Division
สังกัด:  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Tax Collection Administration Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สภ.ที่ 4
4
-
-
-
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ
Mrs.Jurairat Kenharn
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative Division
สังกัด:  ส่วนอำนวยการ
Administrative Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2559 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่ 4
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่