ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr.Satit Pinrat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Chief of Bangkok4 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok4 Area Excise Office
Bangkok4 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr.Satit Pinrat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Chief of Singburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
3
-
-
-
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr.Satit Pinrat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Chief of Singburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr.Satit Pinrat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Chief of Singburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559 )
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr.Satit Pinrat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Phichit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr.Satit Pinrat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Phichit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 (3 มี.ค.2557)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายสาธิต ปิ่นรัตน์
Mr.Satit Pinrat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Mae Hong Son Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย.2556(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่