ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต
Mr.Nittpat Songnatichaowalit
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Chief of Mahasarakham Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
Mahasarakham Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต
Mr.Nittpat Songnatichaowalit
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Chief of Buengkan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Buengkan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
3
-
-
-
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต
Mr.Nittpat Songnatichaowalit
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์
Head of Appeals Division
สังกัด:  สำนักกฎหมาย
Bureau of Legislation

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้านดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้้นที่บึงกาฬ
4
-
-
-
นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต
Mr.Nittpat Songnatichaowalit
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนวินัยและจริยธรรม
Head of Discipline and Ethics Division
สังกัด:  ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Discipline and Ethics Division Of Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทธรณ์ สำนักกฏหมาย
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่