ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายวศิน สีตลารมณ์
Mr.Wasin Seetalarom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายวศิน สีตลารมณ์
Mr.Wasin Seetalarom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายวศิน สีตลารมณ์
Mr.Wasin Seetalarom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Chief of Phuket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต
Phuket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายวศิน สีตลารมณ์
Mr.Wasin Seetalarom
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 2

สังกัด:  กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
5
-
-
-
นายวศิน สีตลารมณ์
Mr.Wasin Seetalarom
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Chief of Yala Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Yala Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มกราคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่