ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายไกรโชติ กาญจนสมบูรณ์

ตำแหน่ง: ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nong khai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 31 กรกฏาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายไกรโชติ กาญจนสมบูรณ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Chief of the Directing Devision
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ พื้นที่หนองคาย
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 31 กรกฏาคม 2560
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่