ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Chief of Pathumthani 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
Pathumthani 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้้นที่ปทุมธานี 2
3
-
-
-
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Maehongson Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มกราคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
4
-
-
-
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
-
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
Director of Prevention and Suppression Division 1
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 14 มกราคม 2563 เลื่อนระดับสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่