ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายสุวิชชา ธนสีลังกูร

ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่