ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
Tax Technical Expert
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 30 มิ.ย. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
Head of Tax Structure Development Division
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 20 เมษายน พ.ศ.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
3
-
-
-
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาแผนภาษี
Head of Development Tax Planning Division
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่