ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
รือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Chief of Nakhonphanom Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Chief of Phrae Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 7 มีนาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
3
-
-
-
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakonnakorn Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหนัง สรรพสามิตพื้นที่แพร่ Phrae Area Excise Office
4
-
-
-
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ก.พ.2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division
สังกัด:  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มกราคม 2562
6
-
-
-
เรือเอกดุลพินิจ ณ นครพนม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนแผนภาษี

สังกัด:  ส่วนสร้างและพัฒนาแบบจำลอง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 2
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่