ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายประพฤกษ์ ชมภู่

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี
Litigation Law Expert
สังกัด:  สำนักกฎหมาย
Bureau of Legislation

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 มิ.ย.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายประพฤกษ์ ชมภู่

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนคดี
Head of Litigation Division
สังกัด:  สำนักกฎหมาย
Bureau of Legislation

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:    หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 20 เมษายน 2563
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่