ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางสุบรรณ์ รัตนพุทธคุณ
Mrs.Suban Rattanaputtakhun
ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level
สังกัด:  ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Tax Audit Officer, Senior Professional Level Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่