ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายชัยนาท ฉ่ำทรัพย์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ
Head Of Supply Management Division
สังกัด:  ส่วนบริหารการพัสดุ
Supply Management Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่