ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายคำนวณ รอดขำ
Mr.Khamnuan Rodkham
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Chief of Sisaket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Sisaket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายคำนวณ รอดขำ
Mr.Khamnuan Rodkham
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Chief of Sisaket Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Sisaket Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายคำนวณ รอดขำ
Mr.Khamnuan Rodkham
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายคำนวณ รอดขำ
Mr.Khamnuan Rodkham
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนแผนภาษี
Chief of the Directing Devision
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Tax Planning Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: -
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายคำนวณ รอดขำ
Mr.Khamnuan Rodkham
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (30 พ.ย.2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่