ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
Mr.Pongsit Sumotayakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
Mr.Pongsit Sumotayakul
ตำแหน่ง: สำนักงานเลขานุการกรม
Chief of Office of the Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 กุมภาพันธ์ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
Mr.Pongsit Sumotayakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มกราคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่