ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
Director of Bureau of Tax Planning
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Director of Regional Excise Office 10
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Office 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 11 มี.ค.2564 ย้ายตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี
3
-
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Director of Regional Excise Office 10
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Office 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Director of Regional Excise Office 10
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Office 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Chief of Nakhonpathom 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Nakhonpathom 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
6
-
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chief of Chiang Mai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiang Mai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายจากสรรพสามิตพื้นที่เลย 3 มี.ค.2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
7
-
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เลย
Chief of Loei Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง:  2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
8
-
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เลย
Chief of Loei Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายจากสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน 20 ส.ค.2555 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
Mr.Kriengkrai Pattanaporn
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Mae Hong Son Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่