ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
นายปัณณทัต ใจทน
Mr.Pannatat Jaiton
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Director of Regional Excise Office 5
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายปัณณทัต ใจทน
Mr.Pannatat Jaiton
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Director of Regional Excise Office 5
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายปัณณทัต ใจทน
Mr.Pannatat Jaiton
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Director of Regional Excise Office 5
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายปัณณทัต ใจทน
Mr.Pannatat Jaiton
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chief of Chiang Rai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiang Rai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายมาจากสรรพสามิตลำปาง ที่ 582/2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
5
-
-
-
นายปัณณทัต ใจทน
Mr.Pannatat Jaiton
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Chief of Lampang Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย.2556(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559
6
-
-
-
นายปัณณทัต ใจทน
Mr.Pannatat Jaiton
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Chief of Lampang Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่