ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
ดร.นิตยา โสรีกุล

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Chief of Nonthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
Nonthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
ดร.นิตยา โสรีกุล
Dr.Nitaya Soreekul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
3
-
-
-
ดร.นิตยา โสรีกุล
Dr.Nitaya Soreekul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
4
-
-
-
ดร.นิตยา โสรีกุล
Dr.Nitaya Soreekul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
ดร.นิตยา โสรีกุล
Dr.Nitaya Soreekul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
ดร.นิตยา โสรีกุล
Dr.Nitaya Soreekul
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Chief of Office of the Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 กุมภาพันธ์ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 9 มกราคม 2560 เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
7
-
-
-
ดร.นิตยา โสรีกุล
Dr.Nitaya Soreekul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
Head of Recruitment,Placement,and Appointment Division
สังกัด:  ส่วนสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Recruitment,Placement,and Appointment Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เลื่อนระดับตำแหน่งเลขานุการกรม
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่