ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายอำคา ยอดโพธิ์
Mr.Amka Yodpho
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Chief of Tak Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
Tak Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายอำคา ยอดโพธิ์
Mr.Amka Yodpho
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Chief of Nong Khai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nong Khai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ตาก
3
-
-
-
นายอำคา ยอดโพธิ์
Mr.Amka Yodpho
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Chief of Nong Khai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nong Khai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายอำคา ยอดโพธิ์
Mr.Amka Yodpho
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ย้าย สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
5
-
-
-
นายอำคา ยอดโพธิ์
Mr.Amka Yodpho
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบตรวจสอบภาษีและปราบปราม
Chief of the Directing Devision
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558 1 ตุลาคม 2559 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้เชียวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สภ.ที่ 4
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่