ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร
Dr.Charuspong Samarnbutr
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Center
สังกัด:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Center

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร
Dr.Charuspong Samarnbutr
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nong Bua Lamphu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
-
-
-
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร
Dr.Charuspong Samarnbutr
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Executive System Development Group
สังกัด:  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.)
Executive System Development Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
4
-
-
-
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร
Dr.Charuspong Samarnbutr
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Executive System Development Group
สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Executive System Development Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร
Dr.Charuspong Samarnbutr
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Chief of Office of the Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2559-2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนระดับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่