ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division
สังกัด:  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564 รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
3
-
-
-
นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
Head of Recruitment,Placement,and Appointment Division
สังกัด:  ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Recruitment,Placement,and Appointment Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: -
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค.2560 เลื่อนระดับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 6
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่