ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr.Supanit Swetwathana
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chief of Chainat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr.Supanit Swetwathana
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Chief of Samutprakan 2 Area Excise office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Samutprakan 2 Area Excise office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
3
-
-
-
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr.Supanit Swetwathana
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Chief of Samutprakan 2 Area Excise office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Samutprakan 2 Area Excise office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr.Supanit Swetwathana
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Chief of Samutprakan 2 Area Excise office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Samutprakan 2 Area Excise office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 (26 พฤษภาคม 2559 )
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr.Supanit Swetwathana
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี
Chief of Litigation Technical Expert
สังกัด:  สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ต.ค.2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr.Supanit Swetwathana
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Chief of Lamphum Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphum Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr.Supanit Swetwathana
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2550
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายศุภนิตย์ เศวตวัฒนา
Mr.Supanit Swetwathana
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2549
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่