ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
Ms.Saowanee Marlaiphong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตราด
Chief of Trat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
Trat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
Ms.Saowanee Marlaiphong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nong Bua Lamphu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ตราด
3
-
-
-
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
Ms.Saowanee Marlaiphong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nong Bua Lamphu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (18 ธันวาคม 2560) ย้ายมาจาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์
Ms.Saowanee Marlaiphong
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง
Finance Technical Expert
สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เลื่อนระดับดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่