ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายดุลยพล จูฑะพล

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต
Litigation Excise Audit Expert
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
2
-
-
-
นายดุลยพล จูฑะพล

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

สังกัด:  สำนักแผนภาษี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค.2561 ที่ 41/2561 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่