ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายรังสรรค์ จินตศิริ
Mr.Rungsan Jintasiri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chief of Chonburi 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
Chonburi 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
นายรังสรรค์ จินตศิริ
Mr.Rungsan Jintasiri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Chief of Nongbualamphu Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
Nongbualamphu Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1
3
-
-
-
นายรังสรรค์ จินตศิริ
Mr.Rungsan Jintasiri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Pattani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 มกราคม 2563
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายไปดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
4
-
-
-
นายรังสรรค์ จินตศิริ
Mr.Rungsan Jintasiri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Chief of Bueng Kan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Bueng Kan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ม.ค.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 14 มกราคม 2563 เลื่อนเป็นสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี อำนวยการระดับสูง
5
-
-
-
นายรังสรรค์ จินตศิริ
Mr.Rungsan Jintasiri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Chief of Bueng Kan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
Bueng Kan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายรังสรรค์ จินตศิริ
Mr.Rungsan Jintasiri
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม
Head of Audit, Prevention and Suppression Division
สังกัด:  ส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Audit, Prevention and Suppression Division Of Reginal Excise Office 7

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ตุลาคม 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ
7
-
-
-
นายรังสรรค์ จินตศิริ
Mr.Rungsan Jintasiri
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Chief of the Directing Devision
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2559 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สภ.ที่ 7
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่