ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
Director of Finance and Revenue Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Director of Regional Excise Office 4
สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน พ.ศ.2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
3
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Sakaeo Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Sakaeo Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Sakaeo Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Sakaeo Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558 (18 มี.ค.2558)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Chief of Songkhla Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Songkhla Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Chief of Songkhla Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Songkhla Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Chief of Songkhla Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Songkhla Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Chief of Songkhla Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Songkhla Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2544 ( 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง))
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Chief of Satun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
Satun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Chief of Satun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
Satun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
13
-
-
-
นางสุชาดา โชนะโต
Mrs.Suchada Chonato
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สตูล
Chief of Satun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
Satun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่