ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์
Mrs.Suphatchara Bunkoetram
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chief of Chiangrai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์
Mrs.Suphatchara Bunkoetram
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
3
-
-
-
นางพิมพ์สนันท์ บุญเกิดรัมย์
Mrs.Suphatchara Bunkoetram
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
Head of Audit, Prevention and Suppression Division
สังกัด:  ่ส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Audit, Prevention and Suppression Division Of Regional Excise Office 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
4
-
-
-
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์
Mrs.Suphatchara Bunkoetram
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
Head of Audit, Prevention and Suppression Division
สังกัด:  ส่วนตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Audit, Prevention and Suppression Division Of Regional Excise Office 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 9 มกราคม 2560
5
-
-
-
นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์
Mrs.Suphatchara Bunkoetram
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (10 มกราคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่