ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์
Ms.Pakbovorn Thongchaluayrat
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Office 3

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปี 2563
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์
Ms.Pakbovorn Thongchaluayrat
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Audit, Prevention and Suppression Division Regional Excise Office 3

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปี 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์
Ms.Pakbovorn Thongchaluayrat
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปี 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่