ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
Mr.Permsak Kongpermpool
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Director of Regional Excise Office 10
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Office 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
Mr.Permsak Kongpermpool
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
Chief of Ayutthaya1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
Ayutthaya1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 11 มี.ค.2564 ย้ายตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
3
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
Mr.Permsak Kongpermpool
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Chief of Ratchaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Ratchaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 1
4
-
-
-
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
Mr.Permsak Kongpermpool
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Chief of Ratchaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Ratchaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 ( 18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
Mr.Permsak Kongpermpool
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Chief of Kalasin Area Excsie Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excsie Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
Mr.Permsak Kongpermpool
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Chief of Kalasin Area Excsie Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excsie Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค.2557(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ กทม. 4
7
-
-
-
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
Mr.Permsak Kongpermpool
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Chief of Bangkok 4 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok 4 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 (25 พฤษภาคม 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่