ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายทินกร อ่องแสงคุณ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
Head of the Direction Division
สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงาน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายทินกร อ่องแสงคุณ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ
Head of Information Policy and Management Division
สังกัด:  ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ
Information Policy and Management Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่