ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางสาวอัญชสา เล็กสรรเสริญ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
Head Of Recruitment,Placement,and Appointment Division
สังกัด:  ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
Recruitment,Placement,and Appointment Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ก.ค.2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่