ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางสาวศศิวรรณ นามพุทธา

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี
Litigation Tax Audit Expert
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวศศิวรรณ นามพุทธา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี2

สังกัด:  ส่วนตรวจสอบภาษีและสืบส่วน 1 สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564 รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่