ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายอะภิศักดิ์ ศิริษา
Mr.Apisak Sirisa
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
Head of Legal Affairs Division
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายอะภิศักดิ์ ศิริษา
Mr.Apisak Sirisa
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Head of Legal Affairs Division
สังกัด:  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่