ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายลวรณ แสงสนิท
Mr.Lavaron Sangsnit
ตำแหน่ง: อธิบดีกรมสรรพสามิต
Director General
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Department

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่