ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Director of Legal Affairs Bureau
สังกัด:  สำนักกฎหมาย
Bureau of Legislation

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี
Litigation Technical Expert
สังกัด:  สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ตั้งแต่ 15 พ.ค.2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกาสำนักกฎหมาย
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่