ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายสุดใจ คนทัตย์
Mr.Soodjai Konthut
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Sakaeo Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสุดใจ คนทัตย์
Mr.Soodjai Konthut
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Sakaeo Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายสุดใจ คนทัตย์
Mr.Soodjai Konthut
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Chief of Buriram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Buriram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายสุดใจ คนทัตย์
Mr.Soodjai Konthut
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Chief of Nong Khai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nong Khai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (31 ก.ค.2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายสุดใจ คนทัตย์
Mr.Soodjai Konthut
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Office 3

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายสุดใจ คนทัตย์
Mr.Soodjai Konthut
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Chief of Buriram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
Buriram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (18 ธันวาคม 2560 )
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่