ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
Miss Kanraphi Sritipant
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Chief of Uttaradit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
Uttaradit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
Miss Kanraphi Sritipant
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
Director of Tax Monitoring Auditing Division
สังกัด:  กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
Tax Monitoring Auditing Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
3
-
-
-
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
Miss Kanraphi Sritipant
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี
Litigation Tax Audit Expert
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
4
-
-
-
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
Miss Kanraphi Sritipant
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 21 ก.พ.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี
5
-
-
-
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
Miss Kanraphi Sritipant
ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษี ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มกราคม 2562
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่