ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
Mr.Apiluxsn Sugnoi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Chief of Ranong Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
Mr.Apiluxsn Sugnoi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Chief of Ranong Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
Mr.Apiluxsn Sugnoi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Chief of Ranong Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
Ranong Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
Mr.Apiluxsn Sugnoi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Chief of Narathiwat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Narathiwat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
Mr.Apiluxsn Sugnoi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Chief of Narathiwat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Narathiwat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายอภิลักษณ์ สุขน้อย
Mr.Apiluxsn Sugnoi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Chief of Narathiwat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Narathiwat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 (9 กันยายน 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่