ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายจตุพร คฤหบดี

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau Technical Expert
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 16 มิ.ย.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายจตุพร คฤหบดี

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม
Head Of Traing Administration Division
สังกัด:  ส่วนบริหารงานฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Traing Administration Division Of Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 20 เมษายน 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่