ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางรุ่งนภา ศรีพันธบุตร
Mrs.Rungnapa Seepuntabut
ตำแหน่ง: ระดับชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer Senior Professional Level
สังกัด:  ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางรุ่งนภา ศรีพันธบุตร
Mrs.Rungnapa Seepuntabut
ตำแหน่ง: ชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level
สังกัด:  หัวหน้าสาขาสำนักงานสรรพสามิตพื้้นที่อุดธานี สาขาเมืองอุดรธานี
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่