ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายนัฐวุฒิ สายบุญมี

ตำแหน่ง: ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  หัวหน้าสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายนัฐวุฒิ สายบุญมี

ตำแหน่ง: ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่