ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Excise Technical Officer, Senior Professional Level
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
Khon Kaen Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่