ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางอรสา ทองบุญรอด
Mrs.Orasa thongboonrod
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Chief of Amnat Charoen Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Amnat Charoen Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางอรสา ทองบุญรอด
Mrs.Orasa thongboonrod
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Chief of Amnat Charoen Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
Amnat Charoen Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ก.พ.2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางอรสา ทองบุญรอด

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1

สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภาษีและสืบสวน 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 12 ก.พ.2561 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ (อำนวยการ สูง)
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่