ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายฐากร เกิดอินทร์

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Chief of Phetchabun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Phetchabun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายฐากร เกิดอินทร์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม สภ.ที่5
Head of Audit, Prevention and Suppression Division
สังกัด:  ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่