ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์

ตำแหน่ง: ชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์

ตำแหน่ง: นิติกรชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  ส่วนกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่